06-096
JENS LARSEN LIØRRING
Gift : 11-01-1758 Mejrup Kirke, Mejrup Sogn, Ringkøbing Amt
Gift : 05-07-1776 Borbjerg Kirke, Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
Gift : 05-10-1781 Borbjerg Kirke, Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
Begravet : 13-12-1795 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt

Gift 1. gang med :
Mette Kierstine Andersdatter
Gift : 11-01-1758 Mejrup Kirke, Mejrup Sogn, Ringkøbing Amt
Begravet : 01-10-1775 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt

Forhold til :
Karen Christensdatter
1768 : Udlagt som barnefader

Gift 2. gang med :
06-097
LAURELA LAURIDSDATTER
Gift : 05-07-1776 Borbjerg Kirke, Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
Begravet : 14-06-1781 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt

Gift 3. gang med :
Karen Jacobsdatter
Gift : 05-10-1781 Borbjerg Kirke, Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
Død : 09-02-1806 Traberg, Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
_________________________________________________________________________________________________

JENS LARSEN LIØRRINGS BØRN MED METTE KIRSTINE ANDERSDATTER

Maren Jensdatter Liørring
Døbt : 1758 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt

Anders Jensen Liørring
Døbt : 20-09-1761 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt

Anna Jensdatter Liørring
Døbt : 29-09-1763 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt

Karen jensdatter Liørring
Døbt : 27-04-1766 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt

Margrethe Jensdatter Liørring
Døbt : 16-10-1768 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt

JENS LARSEN LIØRRINGS BARN MED KAREN CHRISTENSDATTER

Maren Jensdatter Liørring
Døbt : 10-12-1768 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt


JENS LARSEN LIØRRINGS BØRN MED LAURELA LAURITSDATTER

LARS JENSEN
Døbt : 09-03-1777 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
1. Ægteskab : 25-04-1800 Ryde Sogn, Ringkøbing Amt
2. Ægteskab : 30-07-1814 Handbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
Død : 31-03-1853 Handbjerg Sogn, Ringkøbing Amt

Mette Catrine Jensdatter
Døbt : 24-05-1779 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
Begravet : 25-07-1779 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt

Mette Catrine Jensdatter
Døbt : 06-05-1781 Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
Konfirmeret : 1798 Borbjerg Kirke, Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
Død : 31-03-1842 Kjelsmark Huus, Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
_________________________________________________________________________________________________

FOLKETÆLLING

FT - 1787 Borbjerg Sogn, Traberg Bye 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: 
Jens Larsen 57 gift Mand Huusmand og gaaer i Dagleie 
Karen Jacobsdatter 47 gift Kone
Mette Jensdatter 7 ugift Hans Datter af andet Ægteskab
Christence Christensdatter 73 enke Enke Inderste
_________________________________________________________________________________________________

JENS LARSEN LIØRRING

VIET          Mejrup – 1758
Copulerede
Jens Larsen i Majgaard og Mette Kierstine Andersdatter
d: 11 Janu:-

VIET          Borbjerg – 1776
Den 5te Juli
Jens Laursen enkemand af Traberg
Laurela Lauridtzdatter Enk af Traberg

VIET          Borbjerg – 1781
d: 5te October
Jens Larsen Enkemand af Borbjerg Sogn
Karen Jacobs Datter af Borbjerg Sogn

DØD          Borbjerg – 1795 
S: D: ( 13 Dec ) Jens Larsen i Traberg 70 -
_________________________________________________________________________________________________

LAURELA LAURIDSDATTER

VIET          Borbjerg – 1776
Den 5te Juli
Jens Laursen enkemand af Traberg
Laurela Lauridtzdatter Enk af Traberg

DØD          Borbjerg - 1781
Jens Larsen i Traberg hans hustrue Laurela Lauridsdatter 40 aar
_________________________________________________________________________________________________

SKIFTEUDDRAG 

Ryhave gods, Ginding herred, Ringkobing skftprotokol; Book 1 1790-1825; film 41827

Jens Larsen i Trabjerg 22 Feb 1796 pg 39
Enke: : Karen Jacobsdtr
Børn: Anders Jensen myndige
Lars Jensen 19
Maren Jensdtr tien i Randers
Karen Jensdtr = ... i Ikast sogn, Hammerum? herred
Margrethe Jensdtr i L.Graasan, Hadderup sogn
Mette Cathrine Jensdtr hiemme
Formynder for børnene : Niels Madsen i Tradberg
Lavværge for enken : Jens Jacobsen i Tradberg

SELVE SKIFTET 

Anno 1796 den 28. februar som 30. dag efter afgangne Jens Larsen som boede og døde i et hus på Tradberg eiendom, mødte i stervboet sammesteds den høje Skifteforvalter højvelbårne Hr Kammerherre og stiftbefalingsmand Sehestedt til Rydhauge ect. ved fuldmægtig Niels Christian Lund fra bemelte Rydhauge for at foretage lovlig skifte og deling imellem enken Karen Jacobsdatter på den eene, og hendes afdøde mands efterladte børn, Anders Jensen myndig -, Lars Jensen 19 år, Maren Jensdatter skal tiene i Randers, Karen Jensdatter gift i Ikast sogn i Hammerum herrred, Margrethe Jensdatter opholdende sig i lille Graasand i Hadderup sogn og Mette Catrine Jensdatter hjemme i stervboet, for hvilke nærværende og fraværende umyndige, blev ansatte som formynder Niels Madsen i Traberg, på den anden side - Som lauværge for enken var nærværende Jens Jacobsen her af Tradberg, og som vitterligheds- og vurderingsmænd Søren Sørensen og Mads Lausen begge her af Tradbjerg i hvis overværelse passerede således. -

Børnenes formynder Niels Madsen declarerede førend videre foretoges at han på hans myndtlingers vegne aldeles ingen arv af stervboet forlangte - tværtimod ønskede han intet meere end at gielden kunde blive betalt, og at creditorerne ville lade enken beholde dette lille usle Boe uadsplittet, da han for hans myndtlingers Deel ikke ville paastaae Boet registeret eller adsplittet, såsom hun derved ville blive sadt ud af stand til at opdrage de tvende smaae umyndige hun selv var moder til; thi det var ham fuld vel bekiendt at enken absolut måtte være i fattige omstændigheder, da hendes afg. (afgangne) mand i mange år har været gl. og svagelig og intet har kundet fortjene til ophold i et jordløst hus - ja det var ham bekendt at enken endog var i gæld for begravelsesomkostningerne, saa her (....) så (...)lig fattige omstændigheder, at han vist troede Creditorerne ville creditere hende gælden paa nye, om ikke gandske, eftergive den, for ikke at gøre hende og børn husvilde.

Enken med lavværge Jens Jacobsen takkede børnenes formynder godt for hans tilbud. Han erklærede på enkens vegne at når hendes og hendes afgangne mands kreditorer ville give hende frist, ville hun villig tid efter anden betale dem deres fordringer, dels med arbejde og dels med penge, men nu for tiden var det hende umulig strax at betale enhver hvad hun skylder dem, såsom hun i så fald måtte nødes til at sælge af hendes egne gangklæder hvilket hun ikke troede nogen forlangte, og i denne fortrøstning ville hun være roelig for hendes fattige Deel.

Da arvingerne eller deres formynder ingen arv forlange, enken med lavværge erklære at betale gælden tid efter anden, og ingen Creditor efter Paaraab er mødt, som paastaaer boets deling, saa fandt skifteforvalteren ufornøden i dette Boe at registrere, såsom det tydelig viste sig at der fra gælden ikke kan blive så meget til overs at de fraværende arvinger kan blive indkaldede til skiftet, endog på den allermindst bekostelige lovlige Maade - Hds Majestæts Casse vil i dette stervboe intet tilfalde; og skifteforretningen sluttes med hænders underskrift.

Datum Tradberg ut Supra.
Paa den Høie Skifteforvalters Vegne som Fuldmægtig NChrLund
Enken Karen Jacobsdatter  
Som lavværge Jens Jacobsen
Som formynder Niels madsen
Som viterligheds mænd Søren Sørensen, Mads lausen
_________________________________________________
Skiftet er tydet af - Jørgen Thue Pedersen

____________________________________________________________________________________

Kontakt     john_skovhus@hotmail.com