Aaar 1832 den 24 april blev (............)
(...) mod arrestanten Knud Sørensen og Anders Nielsen (...) her-
redsfoged foretaget paa Dronningberg Mølle i overværelse af
(.............) og Møller. Til oplysning om Anders Nielsens
(....) (.........) fremlagdes. A - Skrivelse (...) 29 s m fra
assessor herredsfoged Claudi med 2 bilage.- B - de fra
amtet af 6 dennes. C - Attest fra bye og herredsfoged (.........)
i Mariager af 13 ejusdem. Og D - Skrivelse af 20 (..........)
modtaget den 23de fra amtet med 2 bilage. Det paalydende
/: :/ For Knud Sørensens vedkommende: A - dommerens
Reqvisitions skrivelse af 19 s. m. til pastor Jørgensen i Asferg med
dennes paategnede attest paalydende /: :/ og til (aktens)
følge (...........) i sagen der ved (..)se herunder blev paa
lydende mod arrestanten 8 febr 1827. C - Endeligen sagen ad acta
dommerens skrivelse af 19 martz til pastor Jørgensen med dennes
paategnede widens byrd om Anders Nielsens (.....) i Asferg Sogn.-
(..........)
Forøvrigt (attesterne), at efter strafferegistrets (.....) forefindes
ingen tiltale at have været anlagt imod de (............) (......)
end den fremlagde (...........) indeholder. For det (....)lige
(...............) er endnu ikke medtaget det fornødne til op-
lysning om arrestanten Anders Nielsens forhold i militærets
tjeneste, hvorom igjennem amtet paanye er skrevet den 12te
dennes.
Retten forsat
Paa (......) (..........) G Møller (........)

Klik på billederne for at forstørre